facebook
Logo YMFP

Projekt edukacyjno-kulturowy „Młoda Malta”

Głównym celem projektu Młoda Malta jest stworzenie „żywego” forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji i otwartości na „inność”. Młodzież z zaangażowanych w projekt szkół uczestniczy w całorocznym projekcie edukacyjnym, przygotowującym ich do festiwalu teatralnego, który jest punktem kulminacyjnym projektu.

Młoda Malta to forum wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów

Cele edukacyjne

  • krzewienie postaw tolerancji wobec ludzi i grup reprezentujących różne kręgi kulturowe i społeczne
  • przełamywanie barier w relacjach międzyludzkich, będących często konsekwencją stereotypowego postrzegania rzeczywistości
  • kształtowanie wśród młodych ludzi postaw otwartości na wielokulturowość i szacunku wobec dorobku kulturowego innych nacji i grup społecznych
  • działanie na rzecz zwalczania wszelkich form dyskryminacji
  • wzmacnianie wiedzy młodych ludzi na temat podstawowych praw człowieka, oraz problemów związanych z ich egzekwowaniem w różnych częściach świata
  • kreowanie wśród młodych ludzi postaw świadomych i wrażliwych na potrzeby innych poprzez promowanie działalności charytatywnej
  • kreowanie świadomości o „byciu częścią całości”
  • wykorzystanie teatru jako uniwersalnego medium do przekazywania treści związanych z tematyką projektu