facebook
Nowe spojrzenie na edukację.

Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum Akademickie Da Vinci powstały w 2009 roku. W 2012 do grupy dołączyło Liceum Akademickie. Dziś w Da Vinci uczy się ponad 450 uczennic i  uczniów. Wierzymy, że jest to efekt realizowanego przez szkołę nowego podejścia do edukacji. W naszym programie i projektach edukacyjnych uwzględniamy naturalne dla wieku dzieci i młodzieży potrzeby rozwojowe. Szczególną uwagę przywiązujemy do trzech grup kompetencji:

  1. Kompetencje fizyczne i energetyczne – czyli rozwijanie świadomości własnego ciała, własnych zdolności oraz umiejętności ruchowych i  wydolnościowych (dominanta dla wieku 0-12),
  2. Kompetencje psychospołeczne – czyli rozwijanie samoświadomości, urealnionego poczucia wartości, samokontroli emocji i zdolności do budowania, podtrzymywania i rozwijania relacji oraz związków z innymi ludźmi, a także zdolności do tolerancji i współpracy w grupie zadaniowej (dominanta dla wieku 12-19),
  3. Kompetencje intelektualne i moralne – czyli nabywanie ogólnej i szczegółowej wiedzy oraz wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i twórczych, rozwijania zdolności do samodzielnego myślenia, stawiania pytań i rozwiązywania problemów, rozwijanie świadomości ekologicznej, a także wartości własnych i powszechnych oraz zdolności dokonywania wyborów moralnych (dominanta dla wieku 19 i wyżej).

Równoległe, równoprawne i zintegrowane rozwijanie powyższych trzech grup kompetencji jest nieodzowne dla pełnego i wszechstronnego rozwoju potencjału uczniów.

Model ten dobrze ilustruje metafora drzewa, którego owocne życie zależy zarówno od jakości korzeni (kompetencje fizyczne i energetyczne), jak i od jakości i siły pnia (kompetencje psychiczne i emocjonalne), a także od jakości i rozległości korony  kompetencje intelektualne i moralne).

Nic nie może być pominięte gdyż każdy element wspiera pozostałe.

Rozwój każdego człowieka przebiega zależności od jego potencjałów i deficytów.

drzewo01

Rozwój każdego człowieka przebiega zależności od jego potencjałów i deficytów. W Da Vinci pracujemy z uczniami tak, by wspierać ich rozwój osobisty. W naszej szkole zapewniamy do tego optymalne warunki poprzez między innymi: wielorakie aktywne metody nauczania, aktywizację uczniów, wzmacnianie ich postaw prospołecznych. Starannie diagnozujemy trudności i  pomagamy w radzeniu sobie z nimi. Wspieramy młodego człowieka w zmianie oraz uczymy sposobów na rozwiązywanie problemów.

Nie zapominamy o rozwoju mocnych stron każdego ucznia – w ten sposób budujemy poczucie własnej wartości, sprawczości, poczucie kompetencji i  silę do pokonywania własnych słabości. Ponieważ rozwój jest procesem indywidualnym i  często skokowym, konieczny jest monitoring zmiany, by na bieżąco dostosowywać działania do potrzeb uczniów. Program naszych szkół przewiduje kompleksowe podejście do rozwoju, co w praktyce oznacza dbanie o wszystkie jego aspekty: fizyczny, psychospołeczny, intelektualny i  moralny.

...tworzymy przyjazne środowisko, w którym uczniów i  nauczycieli łączy potrzeba wspólnych działań, kreatywności i  współpracy

Współczesny świat zmienia się coraz szybciej. Nawet jednemu pokoleniu zdarza się żyć co najmniej w dwóch erach – całkowicie różnych technologicznie, ekonomicznie czy obyczajowo. Powszechny dostęp do Internetu pozwala każdemu na bieżąco śledzić postęp i  najnowsze trendy w nauce, literaturze i  sztuce. Tradycyjne programy szkolne nie nadążają za tymi zmianami. Nauczyciel nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego – nawet w swojej wąskiej dziedzinie. Minął czas niepodważalnych prawd i niewzruszonych autorytetów. Dlatego staramy się dostosowywać nasze działania edukacyjne czerpiąc z wielu źródeł współczesnej psychologii i pedagogiki. Wnikliwie przyglądamy się doświadczeniom edukacji alternatywnej. Nieustanie się zmieniamy, modyfikujemy nasz program i wprowadzamy w życie unikatowe projekty i rozwiązania organizacyjne. Tworzymy przyjazne środowisko, w którym uczniów i nauczycieli łączy potrzeba wspólnych działań, kreatywności i współpracy, a także wzajemny szacunek i  sympatia.