facebook

Dyrekcja szkoły

Szymon Gogolewski

Szymon Gogolewski

Od 1.09.2018 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci jest Szymon Gogolewski. Pełni on także funkcję Wicedyrektora Gimnazjum i Liceum Da Vinci.

Jak bym siebie opisał? – Człowiek, przede wszystkim. Z wykształcenia jestem historykiem, czyli stuprocentowym humanistą. Od 14 lat spotykam się z uczniami podczas 45-minutowych setów, potocznie nazywanych lekcjami. Dawniej napisałbym, że nauczam, ale dzisiaj tak nie uważam. Podczas kontaktu z młodym człowiekiem sam wiele się uczę, a uczę się, bo chcę, bo interesuje mnie drugi człowiek. To jest moja filozofia – nauka odbywa się wtedy, kiedy mózg jest zainteresowany a nie zmuszony. Niestety ten negatywny w swoim wyrazie paradygmat współczesnej oświaty zabija naturalną dziecięcą ciekawość w szarej szkolnej rzeczywistości.

12 lat zarządzam instytucjami oświatowymi. Dopełnieniem tej aktywności było ukończenie studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Swoistą „wisienką na torcie” mojej edukacji było zdobycie certyfikatu First Time Manager ICAN Institute (2015) oraz certyfikatu Management ICAN Institute (2017).

Prywatnie jestem maratończykiem (może kiedyś będę mógł dopisać przed tym słowem „ultra”) oraz kolekcjonerem dobrej muzyki. Kolekcja 10 000 CD ciągle się rozrasta.

Ewa Socha

Ewa Socha

Od 24 lat zarządza szkołami. Jest pomysłodawczynią Szkół Da Vinci. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Gimnazjum Da Vinci, Liceum Da Vinci i Liceum Ogólnokształcącego FLEX oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkole Da Vinci.

Szkoły Da Vinci stały się przykładem nowej jakości w oświacie. Kształtują człowieka myślącego, twórczego, podejmującego wyzwania, ceniącego ludzi i współpracę z nimi, otwartego na świat. Budują w uczniach poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i kompetencji. Swoją wiedzą i doświadczeniem od wielu lat dzieli się z przyszłymi dyrektorami, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z Zarządzania Oświatą.

Sukcesy zawodowe Ewy Sochy zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Ministra Edukacji Narodowej – nagrodą I stopnia. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie była też nagradzana przez Prezydenta m. Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ewa Koziorowska

Ewa Koziorowska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem, również w zarządzaniu szkołami. Twórcza, rzetelna i kompetentna. W nauczaniu matematyki wprowadza nowatorskie metody indywidualizacji pracy z uczniami, w myśl maksymy „Trening czyni mistrza”. Jej uczniowie osiągają wysokie kompetencje przedmiotowe. Jest współautorem wielu działań związanych z projektami unijnymi, dotyczących kształcenia nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z Okręgową Komisja Egzaminacyjną. Jako wicedyrektor odpowiada za organizację, tworzenie i przebieg procesów dydaktycznych.

Nauczyciele

Zespół nauczycieli klas 0-3

Kreatywność, praca z pasją, dobra współpraca, dzielenie się swoimi doświadczeniami, systematyczne doskonalenie zawodowe, podążanie za nowoczesnymi trendami w pedagogice – to cechy, które najlepiej charakteryzują zespół nauczycielek nauczania początkowego w Szkole Da Vinci.
Celem pracy tej grupy pedagogów jest stworzenie małym dzieciom w szkole przyjaznego środowiska oraz warunków do poznawania świata w sposób jak najbardziej dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, a więc poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. Ten cel osiągamy poprzez aktywne metody pracy, ciekawe zajęcia zintegrowane i interesujące wycieczki, w trakcie festiwali sztuki i nauki organizowanych w szkole i na poznańskich uczelniach, podczas spotkań z ciekawymi ludźmi (w tym rodzicami naszych uczniów) oraz realizując projekty edukacyjne. Szczególna wartość projektów edukacyjnych polega na tym, że bazują one na działaniach praktycznych i inspirują dzieci do bardzo zróżnicowanej aktywności poznawczej. Sprzyjają również rozwijaniu tak ważnej umiejętności, jak współpraca w grupie. Uświadamiają dzieciom, że praca jednostki ma wpływ na sukces całego zespołu. Są też okazją do odkrywania przez dzieci swoich mocnych stron i bazują na pozytywnych wspólnych przeżyciach. Zadowolenie na twarzach naszych uczniów i ich sukcesy edukacyjne są dla nas potwierdzeniem, że metody które stosujemy są skuteczne.

Zespół nauczycieli klas 4-6

Zespół nauczycieli uczących w klasach 4-6 łączy w sobie doświadczenie ze świeżym spojrzeniem na współczesną dydaktykę. Poprzez otwarcie na zmiany zachodzące w edukacji dostosowuje metody i formy nauczania do zmieniających się potrzeb uczniów. Tworzy szkołę przyjazną i otwartą, w której uczeń i nauczyciel są dla siebie partnerami w edukacyjnym dialogu. Dba o to, aby nauka w starszych klasach szkoły podstawowej łączyła poszerzanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów z budzeniem zainteresowania otaczającym światem. Nasz zespół kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, a także na aktywne korzystanie z nowych mediów podczas lekcji. Zacieśniona współpraca nauczycieli pokrewnych dyscyplin, realizujących nauczanie blokowe, wpływa na zdynamizowanie procesu nauczania, przy jednoczesnym poszukiwaniu i wykorzystywaniu zależności istniejących między poszczególnymi przedmiotami.

Grono pedagogiczne GA i LA Da Vinci

Nauczyciele w swej pracy kierują się ideą tworzenia optymalnych warunków rozwoju, dostosowując program edukacyjny do potrzeb uczniów. Zasadą obowiązująca w pracy z młodzieżą jest rozpoznanie zdolności uczniów i stworzenie optymalnych warunków ich rozwoju, uświadamianie im znaczenia pasji dla rozwijania własnego potencjału intelektualnego, umacnianie poczucia własnej wartości, umiejętności pracy w zespole i bycia pożytecznym dla innych. W realizacji przedmiotów fakultatywnych i innych form zajęć nauczyciele preferują metodę projektów grupowych i metodę warsztatową (np. CLIL, EDCL, „Autodesk”, „Odkrywcy wiedzy”). Podejmują współpracę z poznańskim środowiskiem akademickim. Ich praca skutecznie wpływa na efekty kształcenia i sukcesy uczniów w różnych dziedzinach wiedzy.

Poznaj nas!

Ktoś mądry powiedział, że „połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Ta sentencja ilustruje istotę naszej pracy. Nauczyciele i pracownicy szkoły – stanowimy jedność w różnorodności. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre indywidualności nauczycielskie naszej szkoły. Tę galerię portretów będziemy systematycznie powiększać.