facebook

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Gimnazjum Akademickie w Poznaniu jest niepubliczną szkołą, utworzoną przez Collegium Da Vinci w Poznaniu, przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań zwaną dalej Szkołą. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
 2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Collegium Da Vinci.

 

§ 2

Gimnazjum Akademickie Da Vinci w Poznaniu, jest 3-letnim Gimnazjum o pełnej strukturze klas, działającym zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

 

§ 3

 

Gimnazjum Akademickie działa w ramach niepublicznego zespołu szkół, który nosi nazwę w brzmieniu: Zespół Szkół Da Vinci Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Akademickie, Liceum Akademickie zwany dalej Zespołem.

 

§ 4

W Szkole może działać Rada Rodziców.

 

§ 5

 

Siedzibą Szkoły jest budynek dydaktyczny położony w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 

§ 6

 1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy stanowią społeczność Szkoły.
 2. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 3. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę – organizuje się profil kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Szkoła preferuje humanistyczną wizję człowieka, dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.
 5. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

 

II. CELE i ZADANIA SZKOŁY

 

§ 7

 

 1. Głównym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto celem Szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stał się on odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, w której funkcjonuje: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafił wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

 § 8

Zadania Szkoły:

Wychowanie oparte jest na następujących ideach wychowawczych:

  1. wspomagania wychowawczej roli rodziny,
  2. upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka,
  3. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
  4. wspierania wolontariatu,
  5. przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji między uczniami.
 1. Działalność dydaktyczna zgodna jest z obowiązującą podstawą programową, ramowym planem nauczania, oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  1. sprawnego posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym,
  2. nauk matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i naukowo – technicznych,
  3. kompetencji społecznych i obywatelskich,
  4. kreatywności i przedsiębiorczości,
  5. umiejętności odbierania i wyrażania uczuć za pośrednictwem takich środków wyrazu jak: muzyka, teatr, literatura i sztuki wizualne,
  6. zdobywania w szerszym zakresie wiedzy i umiejętności, stosownie do posiadanych uzdolnień i zainteresowań.
 2. Postawione cele i zadania Szkoła realizuje poprzez:
  1. naukę w mało licznych grupach,
  2. stosowanie aktywnych metod nauczania,
  3. c. zapewnienie jasnych form oceniania, opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
  4. stosowanie zróżnicowanych metod pedagogicznych, uwzględniających indywidualne predyspozycje dziecka,
  5. udział w zajęciach kształcenia indywidualnego realizowanych w oparciu o współpracę Szkoły z Collegium Da Vinci oraz innymi wyższymi uczelniami i instytucjami Poznania, 
  6. zatrudnianie kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych, która sama ustawicznie się dokształca,
  7. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
  8. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

 

§ 9

 

Realizując swoje zadania, Szkoła wypełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych z uprawnieniami Szkoły publicznej, które stanowią:

  1. obowiązek realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
  2. obowiązek stosowania ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
  3. obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ustalonej dla szkół publicznych,
  4. obowiązek zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

III. ORGANY SZKOŁY

 

Organami Szkoły są:

- Dyrektor,

- Rada Pedagogiczna,

- Samorząd Uczniowski.

 

§ 10 

Dyrektor Szkoły

 

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem Szkoły.
 2. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Zespołu.
 3. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący Szkołę.
 4. Dyrektor w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny lub powierza go innej osobie,
  3. c. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki finansowej szkoły,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania w zakresie profilaktyki zdrowia,
  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6. f. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 14 p.5 Statutu,
  7. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycieli oraz innymi pracownikami  Zespołu,
  8. h. zatwierdza regulaminy: wynagrodzeń, pracy, organizacyjny, obowiązujące w Zespole,
  9. tworzy plan rozwoju Szkoły,
  10. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 11

 Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Zespole szkół. W zebraniach Rady mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
  1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  2. opiniowanie planów pracy Szkoły,
  3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  4. c. wydawanie opinii w sprawach skreślenia z listy uczniów, określonych w § 14 p.5 Statutu.
  5. uchwalanie programu wychowawczego Szkoły, programu profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).
 8. Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin swojej działalności. Obrady Rady są protokołowane.

§ 12

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom aktywnego działania na terenie Szkoły.
 2. Działalność Samorządu Uczniowskiego opiera się na Regulaminie Pracy Samorządu Uczniowskiego uchwalonym przez ogół uczniów.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz Statutem Zespołu.
 4. Samorząd współpracuje z Dyrektorem i wybranym  przez siebie nauczycielem opiekunem, celem respektowania praw i egzekwowania obowiązków uczniowskich. 
 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji  podstawowych praw uczniów  takich jak: 
  1. prawo do  zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,  
  2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu oraz znajomości WSO,
  3. prawo  do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
  4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem lub Dyrektorem Szkoły.
 6. Samorząd:
  1. dokonuje wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  2. może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w celu  przedstawienia swoich propozycji i wniosków dotyczących spraw uczniów,
  3. podejmuje inicjatywy w zakresie samorządności i form spędzania wolnego czasu, 
  4. posiada prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

§ 13

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi.

 1. Sprawy sporne między organami Szkoły innymi niż Dyrektor rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 2. Sprawy sporne między Dyrektorem Szkoły, pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.
 3. Ustala się następujące zasady współpracy między organami szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi:
  1. Dyrektor Szkoły przyjmuje wnioski, bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników,
  2. jest negocjatorem w sytuacji konfliktowej między nauczycielem a rodzicem,
  3. w sprawach między uczniem a nauczycielem ustala się następujące procedury postępowania:
   •  uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy, który wspólnie z nauczycielem rozpatruje problem, a następnie rozstrzyga sprawę,
   • sprawy nierozstrzygnięte kieruje się do Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

 III. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY i SKREŚLANIA z LISTY UCZNIÓW

 

§ 14 

 1. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, które pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną. 
 2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla: 
  1. rodzeństwa dzieci uczących się w Szkole
  2. dzieci nauczycieli i pracowników Szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. 
 4. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się według następującej procedury: 
  1. złożenie podania o przyjęcie dziecka do Szkoły, 
  2. wstępna rozmowa Dyrektora z rodzicami, 
  3. spotkanie z pedagogiem lub psychologiem, podczas którego zostanie zdiagnozowany poziom umiejętności kreowana własnej drogi edukacyjnej kandydata na ucznia. Uczeń klas starszych może być przyjęty na podstawie ostatniego świadectwa, lecz konieczne jest zobowiązanie się do uzupełnienia ewentualnych zaległości,
  4. decyzja Dyrektora Szkoły o przyjęciu do szkoły.
  5. wpłata wpisowego oraz podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów umowy o naukę, które jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie Szkoły, 
  6. dostarczenie w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły dokumentów dziecka.
 5. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy w sytuacji gdy:
  1. uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie osiąga wyników stosownych do swoich możliwości,  
  2. nie przestrzega Regulaminu Szkolnego, zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów,
  3. uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i używanie narkotyków itp.,
  4. w razie zalegania przez rodziców z płatnością za okres co najmniej trzech miesięcy.

 

IV. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 15

 1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa dokument pod nazwą „Wewnątrzszkolny System Oceniania”, który jest integralną częścią Statutu.
 2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MEN regulującymi tę materię. 
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala Rada Pedagogiczna i zapoznaje z nim uczniów i rodziców. 

§ 16

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania jego godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy według jasnych wcześniej ustalonych kryteriów,
 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, a w szczególności:
  1.  diagnozowania potrzeb,
  2.  wspierania uczniów w rozwoju i edukacji,
  3.  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie bieżących potrzeb
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
 10. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Samorządzie i innych organizacjach uczniowskich.

 

§ 17

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. wykorzystywania swoich możliwości w procesie edukacyjnym, 
 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych,
 3. przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Szkole oraz zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły,
 4. odnoszenia się z szacunkiem do każdego człowieka,
 5. godnego reprezentowania Szkoły,
 6. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
 7. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole i wokół niej.

§ 18

Nagrody i kary:

 1. Uczeń może być nagradzany za:
  1. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
  2. wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkolnego,
  3. pracę na rzecz Szkoły i środowiska.
 2. Formy nagród:
  1. pochwała ustna, 
  2. list pochwalny lub dyplom,
  3. nagroda rzeczowa,
  4. stypendium naukowe.
 3. Uczeń może być ukarany za:
  1. naruszanie statutu i Regulaminów Szkolnych,
  2. uchybianie godności drugiego człowieka,
  3. szczególne przewinienia takie jak: kradzieże, bójki, wagary, palenie papierosów oraz    
  4. spożywanie używek itp.,
  5. umyślne spowodowanie szkód materialnych.
 4. Uczeń może być ukarany:
  1. ustnym upomnieniem,
  2. wykluczeniem z udziału w imprezach szkolnych,
  3. dodatkową pracą na rzecz Szkoły,
  4. naganą udzieloną przez Dyrektora,
  5. skreśleniem z listy uczniów.

 V. PRAWA i OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 

§ 19

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2 Karty), statutu Szkoły, Statutu Zespołu, oraz Regulaminu Szkoły, Regulaminu Pracy Zespołu.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Obowiązki nauczyciela związane są z:
  1. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
  3. dbaniem o sprzęt dydaktyczno – wychowawczy i inny sprzęt Szkoły,
  4. wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  5. bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniu,
  6. udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
  7. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
  8. nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy klasy powinien starać się rozpoznać sytuację życiową i potrzeby swoich uczniów oraz otaczać ich opieką. Razem z rodzicami podejmuje działania integrujące klasę,
  9. prawidłowo i terminowo prowadzoną dokumentacją szkolną za pomocą dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciel ma prawo do:
  1. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, zgodnie z celami statutowymi Szkoły oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych,
  2. wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego realizację dydaktyczno – wychowawczego programu nauczania,
  3. podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
  4. wyrażania opinii na temat funkcjonowania Szkoły na forum organów Szkoły,
  5. otrzymywania nagród.

 VI. PRAWA i OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 20

 1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z programem nauczania, programem wychowawczym Szkoły a także programem profilaktycznym Szkoły.
 2. Rodzice mają prawo i obowiązek systematycznego zapoznawania się z postępami w nauce swoich dzieci.
 3. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu Szkoły, przedstawiają swoje wnioski i uwagi na zebraniach rodziców.
 4. Rodzice mają obowiązek finansowania nauki i pobytu dziecka w Szkole, na zasadach określonych w Regulaminie Opłat.
 5. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice i opiekunowie. 
 6. Rodzice maja prawo do wystąpienia o pisemne uzasadnienie oceny swojego dziecka.

 

 VII. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 21

 Organizacja pracy

 

 1. Szkoła ma charakter szkoły dziennej, łączy zatem funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, stawiając sobie za zadanie holistyczne podejście do rozwoju dziecka w procesie nauczania. z tych założeń wynikają formy, metody i struktura pracy w Szkole.
 2. Liczbę godzin, przedmioty nauczania i rodzaje zajęć pozalekcyjnych określa ramowy plan nauczania oraz arkusz organizacyjny Szkoły.
 3. Ocenianie osiągnięć szkolnych, klasyfikację i promocję uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej.
 4. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone głównie w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa od 45 - 100 minut.
 5. Szkoła stosuje kalendarz roku szkolnego zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 20 uczniów.
 7. Odziały w zależności od potrzeb można dzielić na grupy.
 8. Organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez Dyrektora, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22

Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada:

 1. sale klasowe, 
 2. pracownie przedmiotowe,
 3. świetlicę,
 4. salę gimnastyki korekcyjnej,
 5. gabinet pielęgniarski,
 6. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
 7. część zajęć sportowych organizowana będzie w wynajętej sali gimnastycznej i basenie.

 

VIII. FINANSOWANIE SZKOŁY

 

§ 23

 1. Fundusze na działalność Szkoły pozyskuje się z następujących źródeł:
  1. opłat rodziców (wpisowego, czesnego i opłat za zajęcia dodatkowe),
  2. subwencji oświatowej MEN,
  3. dobrowolnych wpłat rodziców,
  4. projektów współfinansowanych przez fundusze UE,
  5. dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego,
  6. darowizn i odpisów podatkowych przekazywanych Szkole przez inne instytucje, osoby prawne, fizyczne.
 2. Szczegółowe zasady pobierania i wnoszenia opłat za naukę dziecka w Szkole określa Regulamin Opłat.

§ 24

 

 Szkoła może przyznawać  stypendia na podstawie postanowień stosownego  regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 26

Gimnazjum Akademickie może posiadać własny emblemat i sztandar. Szkoła używa pieczęci wg. norm ustalonych odrębnymi przepisami.

 

§ 27

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem są rozstrzygane w oparciu o postanowienia statutu Zespołu oraz obowiązujące przepisy prawa powszechnego.

 

§ 28

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr.2156 ) Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r. Ujednolicony tekst Statutu wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.