facebook

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

Szkoła Podstawowa w Poznaniu jest szkołą niepubliczną, utworzoną przez Collegium Da Vinci w Poznaniu, przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, prowadzoną pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zwaną dalej Szkołą. Organem prowadzącym jest Collegium Da Vinci w Poznaniu.
 

§ 2

Szkoła Podstawowa w Poznaniu, jest 8-letnią szkołą o pełnej strukturze klas, działającym zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

§ 3

Szkoła Podstawowa działa w ramach niepublicznego zespołu szkół, który nosi nazwę w brzmieniu: Zespół Szkół Da Vinci Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Akademickie i Liceum Akademickie w Poznaniu.

§ 4

W Szkole może działać Rada Rodziców.

§ 5

Siedzibą Szkoły jest budynek dydaktyczny położony w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9.
 

§ 6

1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy stanowią społeczność Szkoły.

2. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez Szkołę – organizuje się profil kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Szkoła preferuje humanistyczną wizję człowieka, dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.

5. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

 

 II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7

Głównym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie w wiedzę, umiejętności i postawy na takim poziomie, aby stał się on odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, w której funkcjonuje: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafił wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

§ 8

1.   Zadania Szkoły:

Wychowanie oparte jest na następujących ideach wychowawczych:

a. wspomagania wychowawczej roli rodziny,
b. upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, wrażliwości, życzliwości dla drugiego człowieka,
c. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
d. wspierania wolontariatu,
e. przestrzegania zasad współpracy i współdziałania między uczniami.

Działalność dydaktyczna zgodna jest z obowiązującymi programami i planami nauczania oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

a. sprawnego posługiwania się językiem ojczystym i obcym,
b. nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych oraz informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, kreatywności i przedsiębiorczości,
c. umiejętności odbierania i wyrażania uczuć za pośrednictwem takich środków wyrazu, jak muzyka, teatr, literatura i sztuki wizualne,
d. zdobywania w szerokim zakresie wiedzy i umiejętności, stosownie do posiadanych uzdolnień i zainteresowań.

2. Postawione cele i zadania Szkoła realizuje poprzez naukę w mało licznych grupach,

a. stosowanie aktywnych metod nauczania, w tym metodę projektu
b. zapewnienie jasnych form oceniania,
c. stosowanie zróżnicowanych metod pedagogicznych, uwzględniających indywidualne predyspozycje dziecka,
d. udział w zajęciach kształcenia indywidualnego i grupowego realizowanych w oparciu o współpracę Szkoły ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami kultury, 
e. udział w zajęciach kształcenia indywidualnego realizowanych w oparciu o współpracę Szkoły z  Collegium Da Vinci oraz instytucjami kultury,
f.  zatrudnianie kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych, która sama ustawicznie się dokształca,
g. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
h. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

§ 9

Realizując zadania polskiego systemu oświaty, szkoła wypełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, które stanowią:

a. obowiązek realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
b. obowiązek stosowania ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, co obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
c. obowiązek zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

 III. ORGANY SZKOŁY

Organami szkoły są:
- Dyrektor,
- Rada Pedagogiczna,
- Samorząd Uczniowski.

§ 10
Dyrektor szkoły

Dyrektor jest jednoosobowym organem szkoły.

1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący.

2. Dyrektor w szczególności:

a. kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b. sprawuje nadzór pedagogiczny lub może część tych zadań powierzyć innej osobie,
c. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki finansowej szkoły,
d. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania profilaktyki zdrowia,
e. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
f. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 14 p. 5 Statutu,
g. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły,
h. zatwierdza regulaminy: wynagrodzeń, pracy, organizacyjny,
i. tworzy plan rozwoju szkoły,
j. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
k. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

§ 11
Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w zespole szkół. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

7. Przewodniczący przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a. opiniowanie planów pracy szkoły,
b. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c. wydawanie opinii w sprawach skreślenia z listy uczniów, z powodu nie osiągania dostatecznych wyników w nauce, określonych w § 14 p.5 Statutu, 
d. uchwalanie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO).

9. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Obrady Rady są protokołowane.

§ 12
Samorząd Uczniowski

1. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom aktywnego działania na terenie szkoły.

2. Działalność Samorządu Uczniowskiego opiera się na Regulaminie Pracy Samorządu Uczniowskiego uchwalonym przez ogół uczniów.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

4. Samorząd współpracuje z Dyrektorem i wybranym przez siebie nauczycielem opiekunem celem respektowania praw i egzekwowania obowiązków uczniowskich.

5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,
b. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce, zachowaniu i znajomości WSO,
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem lub Dyrektorem szkoły.

6. Samorząd:

a. dokonuje wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
b. może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia swoich propozycji i wniosków dotyczących spraw uczniów,
c. podejmuje inicjatywy w zakresie samorządności i form spędzania wolnego czasu,
d. posiada prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

§ 13

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi.

1. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły.

2. Sprawy sporne między Dyrektorem szkoły a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

3. Ustala się następujące zasady współpracy między organami szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi:

a. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski, bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników,
b. jest negocjatorem w sytuacji konfliktowej między nauczycielem a rodzicem,
c. w sprawach między uczniem a nauczycielem ustala się następujące procedury postępowania: - uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy, który wspólnie z nauczycielem rozpatruje problem, a następnie rozstrzyga sprawę, - sprawy nierozstrzygnięte kieruje się do Wicedyrektora lub Dyrektora szkoły, których decyzje nie podlegają odwołaniu
     

  III. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY I SKREŚLANIA Z LISTY UCZNIÓW

§ 14

1. Uczniem szkoły może być każde dziecko, które pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

a. rodzeństwa dzieci uczących się w szkole,
b. dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

4. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

a. złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
b. spotkanie z pedagogiem lub psychologiem, podczas którego zostanie zdiagnozowana dojrzałość szkolna kandydata na ucznia. Uczeń klas starszych może być przyjęty na podstawie ostatniego świadectwa, lecz konieczne jest zobowiązanie się do uzupełnienia ewentualnych zaległości,
c. decyzja Dyrektora szkoły,
d. wpłata wpisowego oraz podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów umowy o naukę, która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły,
e. dostarczenie w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły dokumentów dziecka.

5. Dyrektor szkoły może, w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi przenieść do wskazanej przez rodziców szkoły ucznia w sytuacji, gdy:

a. uczeń nie wywiązuje się z obowiązków i nie osiąga wyników nauczania stosownie do posiadanych możliwości, uczeń nie przestrzega regulaminu szkolnego,
b. uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów,
c. uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i używanie narkotyków itp.,
d. w razie zalegania przez rodziców z płatnością.

 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 
§ 15

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa dokument pod nazwą „Wewnątrzszkolny system oceniania”, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

2. Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MEN.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala Rada Pedagogiczna i zapoznaje z nim uczniów i rodziców.

 

§ 16

Uczeń ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania jego godności,

3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy według jasnych wcześniej ustalonych kryteriów,

7. pomocy w przypadku trudności w nauce,

8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

10. wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie i innych organizacjach uczniowskich.
 

§ 17

Uczeń jest zobowiązany do:


1. wykorzystywania swoich możliwości w procesie edukacyjnym,
2. przestrzegania regulaminów szkoły,
3. systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych,
4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
5. odnoszenia się z szacunkiem do każdego człowieka,
6. godnego reprezentowania szkoły,
7. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
8. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej.

§ 18

Nagrody i kary:

1. Uczeń może być nagradzany za:

a. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b. wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkolnego,
c. pracę na rzecz szkoły i środowiska.

2. Formy nagród:

a. pochwała ustna,
b. list pochwalny lub dyplom,
c. nagroda rzeczowa,
d. stypendium naukowe.

3. Uczeń może być ukarany za:

a. naruszanie Statutu i regulaminów szkolnych,
b. uchybianie godności drugiego człowieka,
c. szczególne przewinienia takie jak: kradzieże, bójki, wagary, palenie papierosów oraz spożywanie używek itp.,
d. umyślne spowodowanie szkód materialnych.

4. Uczeń może być ukarany:

a. ustnym upomnieniem,
b. wykluczeniem z udziału w imprezach szkolnych,
c. dodatkową pracą na rzecz szkoły,
d. naganą udzieloną przez Dyrektora,
e. skreśleniem z listy uczniów.

 V. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 
§ 19

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy kodeksu pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2 Karty), Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Regulaminu Pracy i Wynagradzania.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Obowiązki nauczyciela związane są z:

a. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b. prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
c. wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
d. bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniu,
e. udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
f. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
g. nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy klasy powinien starać się rozpoznać sytuację życiową i potrzeby swoich uczniów oraz otaczać ich opieką. Razem z rodzicami podejmuje działania integrujące klasę i prawidłowo i terminowo prowadzoną dokumentacją szkolną.
h. dbaniem o sprzęt dydaktyczno – wychowawczy i inny sprzęt szkoły.

4. Nauczyciel ma prawo do:

a. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne zgodnie z celami statutowymi szkoły oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych,
b. wyposażenia jego stanowiska pracy, tak by umożliwiało realizację dydaktyczno –wychowawczego programu nauczania, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
c. wyrażania opinii na temat funkcjonowania szkoły na forum organów szkoły,
d. otrzymywania premii, nagród pieniężnych i rzeczowych.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 20

1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z programem nauczania, programem wychowawczym szkoły a także programem profilaktycznym szkoły.
2. Rodzice mają prawo i obowiązek systematycznego zapoznawania się z postępami w nauce swoich dzieci.
3. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły, przedstawiają swoje wnioski i uwagi na zebraniach rodziców.
4. Rodzice mają obowiązek pełnego finansowania nauki i pobytu dziecka w szkole, na zasadach określonych w Regulaminie Opłat.
5. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice i opiekunowie.

  

 VII. ORGANIZACJA SZKOŁY
 
§ 21

 Organizacja pracy

Szkoła ma charakter szkoły dziennej, łączy zatem funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, stawiając sobie za zadanie holistyczne podejście do rozwoju dziecka w procesie nauczania. Z tych założeń wynikają formy, metody i struktura pracy w szkole.

1. Liczbę godzin, przedmioty nauczania i rodzaje zajęć pozalekcyjnych określa ramowy plan nauczania, arkusz organizacyjny szkoły oraz ramowy plan dnia.
2. System oceniania osiągnięć szkolnych uczniów, klasyfikację i promocję określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone głównie w systemie klasowo – lekcyjnym. W modułach 90 lub 45 minutowych.
4. Szkoła stosuje kalendarz roku szkolnego zgodny z ogólnymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 20 uczniów. Odziały w zależności od potrzeb można dzielić na grupy.
6. Organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez Dyrektora, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1. sale klasowe,
2. pracownie przedmiotowe,
3. świetlicę,
4. halę gimnastyczną,
5. salę gimnastyki korekcyjnej,
6. gabinet pielęgniarski,
7. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
8. Place zabaw i rekreacji.

VIII. FINANSOWANIE SZKOŁY

§ 23

1. Fundusze na działalność szkoły pozyskuje się z następujących źródeł:

a. opłat rodziców (wpisowego, czesnego i opłat za zajęcia dodatkowe),
b. subwencji oświatowej MEN oraz innych środków budżetowych,
c. dobrowolnych wpłat rodziców,
d. projektów współfinansowanych przez fundusze UE,
e. dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego,
f. darowizn i odpisów podatkowych przekazywanych szkole przez inne instytucje, osoby prawne, fizyczne,
g. opłat za organizowanie szkoleń i kursów itp.,
h. szczegółowe zasady pobierania i wnoszenia opłat za naukę dziecka w szkole określa Regulamin Opłat.

 

§ 24

  Szkoła przyznaje stypendia na podstawie oddzielnego regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 25


Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący szkołę.

 § 26

Szkoła Podstawowa może posiadać własny emblemat i sztandar. Szkoła używa pieczęci wg. norm ustalonych odrębnymi przepisami.
 

§ 27

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.1943)